География

Община Видин е разположена в северозападната част на Република България и заема площ от 501 хил. км 2 (44° 13′ с.ш. и 22° 41′ и.д.). Преминаващите през територията и две основни транс-европейски транспортни артерии – коридор № 4 ( Нюрнберг – Берлин – Дрезден – Прага – Крайова – Калафат – Видин – София – Кулата – Солун ) и коридор № 7 по реките Рейн – Майн – Дунав и строящият се втори мост над река Дунав, са важни предпоставки за развитие на този край. Видин е първото голямо българско пристанище по поречието на река Дунав. Географската характеристика пряко се свързва с живописното разположение на общинския център по протежение на десния й бряг. Двата характерни завоя в този участък рязко променят посоката й от север на юг, което е възможност за местна „закачка” относно изгрева на Слънцето!

Релефът е равнинен в периферните части на общината се проявяват хълмисти форми от релефа на Предбалкана. Едно от най-високите места в общината е местността „Божурица”, обособена като зона за отдих. Разположението на града на най- ниската дунавска тераса определя надморската височина тук между 33-35 метра.

Разположението на брега на Великата европейска река обуславя и особеностите на климата. Умерено – континентален с горещо и често сухо лято, мразовита и продължителна зима със студен вятър и продължителна снежна покривка. Местните наричат североизточният вятър през зимата „Кошава”. Типични за късна есен и ранна пролет са мъглите, когато и валежите са по- значителни.

Водното богатство е обусловено от река Дунав и местните й притоци. Регулатор на нивото освен климатичните особености е и съоръжението „Железни врата”, което регулира притока на високи води. Значително е и богатството на термални води с висока лечебна стойност. На този етап те не се експлоатират.

Общината е разположена върху льосова основа, където са се формирали едни от най – плодородните почви, черноземите. Областта наречена „Златен рог” – рог на изобилието, е най-плодородната и важна в земеделско отношение.

Растителното и животинското богатство е представено от типичните за тези географски ширини видове, като тревиста и широколистна растителност от животните гризачи, птици и в горските райони чакали, сърни, диви свине и т.н.

Първите сведения за населението по тези земи води началото си тракийското племе „трибали”. В исторически аспект и с оглед кръстопътното положение тук са се смесили много племена, но основното население се оформя като български етнос с представители на евреи, роми, турци. При последното преброяване през 2011 година населението на общината е 69 691 жители. Статистиката показва застаряване и намаляване на населението.

Селищата в общината са в три категории: градове – Видин и Дунавци; села – Градец, Покрайна, Капитановци, Кутово, Гомотарци, Буковец, Иново, Антимово, Сланотрън, Новоселци, Бела Рада, Кошава, Слана Бара, Синаговци, Майор Узуново, Каленик, Дружба, Жеглица, Търняне, Рупци, Генерал Мариново, Динковица, Войница, Цар Симеоново, Гайтанци, Долни Бошняк, Въртоп, Плакудер, Ивановци, Акациево, Пешаково, Ботево; квартали - Нов път.

Богатото културно историческо наследство, природните дадености и ресурси, като почвени богатства, наличие на минерализирани лековити термални води, подпочвените води добивани от терасите на река Дунав, единственото находище на гипс в село Кошава са предпоставка за успешно икономическо развитие.

0 коментара:

Публикуване на коментар